ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Παράλληλη Βουλή

Δήλωση Προέδρων Παράλληλης Βουλής - 15/10/2020

Δήλωση Προέδρων Παράλληλης Βουλής - 15/10/2020

Εμείς, οι Προέδροι της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, το Περιβάλλον την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία και για την Κοινωνία των Πολιτών και ο αντιπρόεδρος για τον Πολιτισμό, έχοντας διαβουλευθεί επί των τελευταίων εξελίξεων που αφορά τον θεσμό της Βουλής των Αντιπροσώπων, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τα πιο κάτω: 
 
1.  Η Παράλληλη Βουλή αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό που εγκαθιδρύθηκε με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 10 Μάϊου 2019 και διέπεται από συγκεκριμένο και λεπτομερή Κανονισμό που οριοθετεί τους όρους εντολής, τη δομή και την οργάνωση, καθώς και τη βουλευτική διαδικασία.


2.  Σκοπός της ίδρυσης και του καθεστώτος λειτουργίας της Παράλληλης Βουλής είναι η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας ενισχύεται η ιδέα και ο ρόλος του ενεργού πολίτη, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.  


3.  Στα πλαίσια των πιο πάνω σκοπών και του καθεστώτος λειτουργίας της, η Παράλληλη Βουλή καταδικάζει την όποια εμπλοκή σε διαφθορά και αδιαφανείς διαδικασίες από οποιονδήποτε, λειτουργώντας πάντοτε υπό καθεστώς πλήρους υποστήριξης της διαφάνειας και της πάταξης της διαφθοράς, μακριά από οποιαδήποτε τυχόντα εμπλεκόμενα συμφέροντα.


4.  Πάγιος και αντικειμενικός μας στόχος είναι η τροφοδότηση με τη δράση της Παράλληλης Βουλής  του νομοθετικού και εν γένει του κοινοβουλευτικού έργου, ενισχύοντας το θεμέλιο της λαϊκής βάσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.


5.  Η συμμετοχή των μελών της Παράλληλης Βουλής είναι σε εθελοντική βάση και άνευ αμοιβής, ενώ τα μέλη της λειτουργούν, ανεξάρτητα του εκάστοτε Προέδρου ή της εκάστοτε σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, στη βάση του σχετικού Κανονισμού της Παράλληλης Βουλής.


6.  Εκφράζουμε ως μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικοί επί των επιμέρους θεμάτων της αρμοδιότητας της Παράλληλης Βουλής, τον έντονο προβληματισμό μας για τις τελευταίες εξελίξεις που πλήττουν την διαφάνεια και παραπέμπουν σε διαπλοκή και διαφθορά και αναμένουμε, όπως το σύνολο των πολιτών, την άμεση διερεύνηση των θεμάτων που προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις και την απόδοση ευθυνών.


7.  Προερχόμενοι από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αλλά και ομάδες πολιτών και μεμονωμένα πρόσωπα, συνεχίζουμε με κοινές συνέργειες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για να συμβάλουμε στην πρόοδο και στην ανάπτυξη, μέσα σε συνθήκες που εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα ευρύτερα συμφέροντα του συνόλου των πολιτών.


8.  Καλούμε τα μέλη της κάθε Παράλληλης Βουλής να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των επιτροπών τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και με εποικοδομητικό τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων που έχουν τεθεί.


Κυριάκος Ιορδάνου,
Πρόεδρος Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Ντίνος Νικολαΐδης,
Πρόεδρος Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία

Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς
Πρόεδρος Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών 

Ξενάκης Κυριακίδης,
Αναπλ. Πρόεδρος Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό