ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βουλή των Αντιπροσώπων

Βουλή των Αντιπροσώπων

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Για τη μεθοδική διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων προβλέπουν τη λειτουργία κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο καταρτισμός των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Επιλογής. Σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή οι πολιτικές κομματικές ομάδες εκπροσωπούνται δεόντως. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε μόνιμες, οι πλείστες των οποίων αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc) και ειδικές.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου (νομοσχέδια και προτάσεις νόμου) και τους κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση, καθώς και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην ολομέλεια και παραπέμπονται σ’ αυτές.  Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτή η ολομέλεια, με ομόφωνη απόφασή της, να εξετάσει, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. 

Κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστον του αριθμού των μελών της.  Οι αποφάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών λαμβάνονται με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.